Yrken inom vård- och omsorg

Vilket passar dig?

Undersköterska

Som undersköterska består ditt jobb i att ta hand om sjuka människor eller stötta människor som har svårt att klara sig själva i vardagen. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan.

Du kan exempelvis jobba på ett äldreboende eller på hemtjänsten. Där får du komma hem till människor och hjälpa dem klara av vardagliga bestyr, som att sköta hygienen, gå ärenden, lägga om sår eller ta mediciner. Om du jobbar på sjukhus kan det handla om att hjälpa patienterna att tvätta sig och klä på sig. Du jobbar också med att bädda, dela ut mat, kontrollera temperaturer, mäta blodtryck, ta prover, lägga om sår och fylla på material i förråden. Dessutom ser du till att allt är rent och snyggt.

I Sverige finns cirka 250 000 undersköterskor. Det gör det till Sveriges vanligaste yrke!

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Som fysioterapeut är du specialiserad på människans rörelseförmåga. Du hjälper dina patienter att behålla eller få bättre hälsa med rörelse och fysisk aktivitet. De kan till exempel ha ont i ryggen, ha svaga muskler, vara stela, ha idrottsskador, ha dålig kondition eller andningsbesvär. Tillsammans med patienten bestämmer du målet med behandlingen. Arbetsmetoderna är olika, men det är vanligt att kombinera träning, smärtbehandling och beteendeförändring.

Du blir fysioterapeut på universiteten eller högskolornas fysioterapeutprogram. Utbildningen är tre år. Om du läser ytterligare ett år kan du ta masterexamen i sjukgymnastik.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska ansvarar du för att medicinska ordinationer blir gjorda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Det är du som sjuksköterska som leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. Exakt vad du gör kan variera beroende på var du jobbar och om du är specialistsjuksköterska eller inte. Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, inom den kommunala äldreomsorgen, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar. Specialistsjuksköterskor har fördjupade kunskaper inom ett område och kan exempelvis jobba med anestesisjukvård (bedövning och narkos i vid operationer), intensivvård, operationer, kirurgisk vård, medicinsk vård eller vård av äldre.

För att bli sjuksköterska så krävs det vidare studier efter gymnasiet.

Personlig assistent

Som personlig assistent ger du stöd i vardagen till personer som har en funktionsnedsättning. En personlig assistent kan kompensera många olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Som assistent hjälper du personen att ta hand om sig själv och leva sitt liv som den själv vill. I arbetet ingår att smälta in i vardagen, och göra saker på det sätt som personen vill eller själv skulle ha gjort. Det kan gälla mat, hygien eller att sköta hemmet. Men det handlar ofta också om att hjälpa personen att vara förälder, sköta sitt arbete, ägna sig åt fritidsintressen eller studera. Du kan vara med under arbetsdagen eller följa med på olika fritidsaktiviteter, som ett föräldramöte eller middag hos vännerna.

LSS-handläggare

Som LSS-handIäggare jobbar du med att utreda och bedöma vilka insatser som personer med funktionsnedsättning har rätt till enligt lagen. Målet är att personerna ska få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

LSS står för ”Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade” och ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och service. Det kan vara rådgivning, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, stödfamilj, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, familjehem, bostad med särskild service eller daglig verksamhet. Insatserna kan vara avgörande för personens livskvalitet. De kan också vara ett stort stöd för anhöriga i vardagen.

Har ofta en skiftande utbildningsbakgrund. Många är utbildade socionomer, andra har beteendevetenskaplig utbildning.